Privacy Statement

ATOMIC vindt het beschermen van persoonsgegevens van haar website bezoekers, werkzoekenden en kandidaten, (tijdelijke) medewerkers, zelfstandig ondernemers en zakelijke relaties van groot belang. U kunt erop rekenen dat persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Wie zijn wij?

ATOMIC Interim Professionals B.V. (hierna: ATOMIC) is gevestigd aan Zuidplein 156 in Amsterdam (Nederland), en is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de verwerkingen van persoonsgegevens die in dit privacy statement worden beschreven.

Dit privacy statement is van toepassing op de gegevensverwerkingen van ATOMIC in het kader van relatie- en klantcontact, het contact met sollicitanten, kandidaten, externen en zakelijke relaties, alsook de gegevensverwerkingen die plaatsvinden via de website www.atomic-interim.nl.

Wanneer verzamelt ATOMIC persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens onder andere als:

 • u onze website bezoekt;
 • u wilt komen werken voor ATOMIC (intern of extern);
 • u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, via e-mail of bij onze vestiging;
 • u bent aangemeld om gebruik te maken van onze activiteiten, dienstverlening en/of nieuwsbrieven;
 • u contact heeft (gehad) met een medewerker van ATOMIC;
 • dit opportuun is in het kader van een zakelijke relatie die ATOMIC met u(w organisatie) onderhoudt.

Waarvoor gebruikt ATOMIC persoonsgegevens?

ATOMIC kan haar diensten alleen goed uitvoeren als daarbij persoonsgegevens worden verwerkt. ATOMIC verwerkt persoonsgegevens om gerichte informatie te kunnen geven over onze diensten, maar ook voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het voldoen aan wettelijke bepalingen en het verbeteren van de website. ATOMIC verwerkt gegevens tevens voor de volgende doeleinden.

Verbeteren website
Wij leggen gegevens vast over uw bezoek aan onze website om deze optimaal te laten functioneren. Welke gegevens wij verwerken is afhankelijk van de door u gekozen cookie settings.

Leveren van diensten
ATOMIC heeft persoonsgegevens nodig voor het leveren van diensten. Zo worden profielen van professionals aangeboden bij (potentiële) klanten. Verdere informatie hierover is te vinden in het privacy statement voor medewerkers.

Marketing en relatiemanagement
Voor het doen van aanbiedingen voor en/of het verstrekken en uitwisselen van informatie ten behoeve van de dienstverlening en overige activiteiten van ATOMIC. ATOMIC voert een centrale klantadministratie.

Contact
ATOMIC verwerkt persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren. Communicatie met u verloopt o.a. via het contactformulier op de website, e-mail of per post.

Sollicitaties
ATOMIC verwerkt persoonsgegevens voor de beoordeling van geschiktheid en de beschikbaarheid van werkzoekenden, kandidaten en/of zelfstandig ondernemers ten behoeve van een vast/tijdelijk werkaanbod of opdracht.

Welke grondslagen heeft ATOMIC om persoonsgegevens te verwerken?

ATOMIC verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een van de onderstaande wettelijke grondslagen.

Toestemming
U heeft toestemming gegeven. Wij vragen alleen uw toestemming als dat nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, dan kunt u uw toestemming altijd weer intrekken.

Overeenkomst
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld als wij een contract met u(w organisatie) zijn aangegaan. Als u niet akkoord bent met het verwerken van bepaalde noodzakelijke informatie, dan zijn wij in veel gevallen niet in staat om onze diensten aan u te leveren.

Wettelijke plicht
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht u te identificeren als u bij ons in dienst komt.

Gerechtvaardigd belang
De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ATOMIC. Hierbij kunt u denken marketingactiviteiten en relatiemanagement. Wij zullen altijd eerst een belangenafweging maken. Bent u het niet eens met het gebruik van uw gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang? Dan kunt u daartegen bezwaar maken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

ATOMIC kan onderstaande persoonsgegevens verwerken van websitebezoekers, werkzoekenden/kandidaten en zakelijke relaties.

Website bezoekers

 • Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruik om onze website te bezoeken, bijvoorbeeld het IP-adres
 • Welke pagina’s u heeft bezocht
 • Via onze website vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens via het contactformulier

Werkzoekende of kandidaat

 • NAW gegevens
 • Geboortedatum / leeftijd
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Curriculum Vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring.
 • Alle gegevens die werkzoekenden/kandidaten zelf via hun motivatiebrief, CV of hun contact met ATOMIC delen (waaronder pasfoto, nevenactiviteiten, hobby’s)
 • Gegevens omtrent beschikbaarheid
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat (waaronder referenties, getuigschriften, VOG).
 • Communicatie

Zakelijke relatie

ATOMIC verwerkt persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zaken worden gedaan, zoals medewerkers van opdrachtgevers en leveranciers. Dit in het kader van marketing, relatiemanagement en klantcontact. ATOMIC kan de volgende persoonsgegevens verwerken van zakelijke relaties:

 • Zakelijke contactgegevens
 • Persoonsgegevens die u verstrekt in het kader van bijeenkomsten

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?


Externe dienstverleners (verwerkers)
Ten behoeve van het verlenen van bepaalde diensten kan ATOMIC gebruik maken van de diensten van andere partijen. Daarbij blijft ATOMIC verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

ATOMIC maakt gebruik van de volgende dienstverleners:

 • Voor het versturen van nieuwsbrieven via het CRM-platform: Pipedrive;
 • Voor het optimaliseren en verbeteren van de website maakt ATOMIC gebruik van de diensten van Google.

Derden
ATOMIC zal uw persoonsgegevens niet delen met of anderszins ter beschikking stellen aan derden in binnen- of buitenland, tenzij u toestemming heeft gegeven, er een gelegitimeerd gerechtvaardigd belang is met oog op de dienstverlening, of hiertoe een wettelijke plicht bestaat.

Verwerken wij persoonsgegevens in het buitenland?

Uw persoonsgegevens worden in principe verwerkt in Nederland. Mochten gegevens buiten Nederland worden verwerkt, dan heeft ATOMIC de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

ATOMIC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren. De bewaartermijn die ATOMIC hanteert kan per doel verschillen en is ook afhankelijk van de aard van de gegevens. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd op zodanige wijze dat die niet langer naar u herleidbaar zijn.

Hoe zorgt ATOMIC voor zorgvuldige omgang van persoonsgegevens?

ATOMIC legt niet meer persoonsgegevens vast dan noodzakelijk. ATOMIC neemt bovendien de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik.

Medewerkers van ATOMIC en eventuele derden die kennis kunnen nemen van de ATOMIC vastgelegde gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding van deze informatie. Alleen geautoriseerd personeel mag gegevens inzien en bewerken. Dat mag ook alleen voor zover dat nodig is voor een goede uitvoering van de werkzaamheden. We zorgen ervoor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met fysieke en digitale gegevens. ATOMIC investeert doorlopend in kennis en bewustzijn van medewerkers met betrekking tot uw privacy.

Welke rechten heeft u?

Als wij persoonsgegevens van u verwerken, dan heeft u verschillende privacy-rechten. Wilt u hiervan gebruik maken, dan kunt u uw verzoek indienen via info@atomic-interim.nl.

Wij reageren binnen één maand op uw verzoek. Hebben we meer tijd nodig? Dan laten we dit u weten en waarom meer tijd nodig is.

Inzage
U mag ons vragen welke persoonsgegevens we van u verwerken.

Rectificatie
U kunt ons vragen wijzigingen/verbeteringen aan te brengen aan uw persoonsgegevens.

Beperking van de verwerking
Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht op beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens. Als wij de verwerking van uw persoonsgegevens doen op basis van een wettelijke verplichting of het uitvoeren van de overeenkomst dan kunnen wij uw verzoek tot beperking afwijzen.

Bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door ATOMIC. Dat kan niet tegen elke verwerking. Bepaalde persoonsgegevens worden bijvoorbeeld verwerkt omdat ATOMIC hiertoe een wettelijke plicht heeft.

Verwijderen
Onder bepaalde voorwaarden kun u ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een wettelijke verplichting of het uitvoeren van de overeenkomst met u, dan kunnen wij uw verzoek tot verwijdering (gedeeltelijk) afwijzen.

Intrekken van toestemming
Verwerkt ATOMIC uw gegevens op basis van toestemming, dan heeft u het recht om deze toestemming in te trekken. Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht; verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Vragen, opmerkingen of klachten

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over dit privacy statement of de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u een contact opnemen via info@atomic-interim.nl.

Voor meer informatie of klachten kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd in oktober 2020.